Partnerzy UE

 

Członkiem Klubu Partnerów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  może zostać  firma, która dba o  wysoką jakość usług lub produktów,  jest wiarygodna na rynku.


   

Dostrzegając obustronne korzyści z trwałych kontaktów między nauką, a praktyką gospodarczą, naszej Uczelni zależy na kreowaniu środowiska sprzyjającego budowaniu relacji partnerskich z otoczeniem gospodarczym.

Jako Uczelnia ekonomiczna, Uniwersytet Ekonomiczny w swych dążeniach otwarty jest na potrzeby gospodarcze i społeczne. Programy nauczania uwzględniają perspektywy rozwoju rynku pracy, a wiedza zdobywana przez studentów ma odpowiadać potrzebom gospodarki i biznesu.

Uczelnia nasza stawia na współpracę z otoczeniem gospodarczym także w celu aktywnej promocji Uniwersytetu, z myślą o kolejnych rocznikach studentów.

Chcemy jeszcze lepiej przygotować absolwentów do pracy, monitorując wspólnie z partnerami rynek potrzeb.

Klub Partnerów Uniwersytetu Ekonomicznego (kolejne "dziecko" Jego Magnificencji Rektora) jest taką jednolitą płaszczyzną współpracy Uczelni z wiodącymi partnerami z praktyki gospodarczej

         Członkom Klubu Partnerów Uniwersytet zapewnia m.in.: możliwość udziału w ważnych wydarzeniach życia akademickiego, możliwość organizowania na terenie Uniwersytetu akcji rekrutacyjnych, możliwość organizowania na terenie Uniwersytetu imprez promujących firmy Członków Klubu Partnerów organizowania dla Partnera kształcenia i dokształcania  oraz prawo posługiwania się statusem Partnera w kontaktach z mediami.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jedyną publiczną uczelnią ekonomiczną w kraju, której wszystkie wydziały otrzymały pierwszą, najwyższą kategorię naukową w efekcie oceny parametrycznej przeprowadzonej w latach 2005-2009.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Uczelni jest prowadzona na czterech wydziałach:

 

Studenci, w ramach Wydziałów, mają do wyboru 9 kierunków.

W bieżącym roku akademickim  uczelnia zatrudnia 722 nauczycieli akademickich, w tym 55 profesorów tytularnych i 77 profesorów AE . Dotychczas uczelnia wypromowała ponad 70 tysięcy absolwentów. Obecnie na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych wszystkich stopni studiuje  blisko 20 tys. studentów, w tym ponad 100 obcokrajowców.